Zawiadomienie.

Zarząd Polskiego Związku Zawodowego Rolników w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Związku odbędzie się w dniu 4 lipca 2024 r. o godzinie 19:30. W przypadku braku frekwencji zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 4 lipca 2024 r. o godzinie 20:00. Miejsce obrad: Dom parafialny przy parafii św. Anny w Prostyni.

O godzinie 19:00 zostanie odprawiona msza za naszego kolegę ś.p. Marka Olędzkiego w Kościele św. Anny w Prostyni.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia
 2. Stwierdzenie poprawności zgromadzenia
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku obrad zgromadzenia
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Zarządu
 9. Prezentacja uchwał proponowanych przez Zarząd
 10. Głosowanie nad uchwałami
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu
 12. Dyskusja
 13. Zakończenie obrad

Zarząd Związku zastrzega sobie prawo wniesienia dodatkowych propozycji do projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

- Zarząd Polskiego Związku Zawodowego Rolników